Conferentie DARE

Op 23 en 24 oktober 2019 werd in Den Haag de conferentie ‘DARE and EU Counter Terrorism Developments’ georganiseerd. Tijdens de conferentie zijn de eerste resultaten van het Europese onderzoeksproject DARE gepresenteerd. Ook werd informatie gegeven over hoe DARE wordt voortgezet. Sprekers van Europese organisaties zoals Europol, Eurojust en Europris reflecteerden op de tweede dag van de conferentie op de ontwikkelingen rond terrorisme in samenhang met de activiteiten van DARE. Tijdens de conferentie werd het belang van DARE onderschreven.

DARE staat voor Database and Assessment of Risks violent Extremists. Het project is twee jaar door de Europese Commissie gefinancierd, tot 1 november 2019. Voorlopig wordt DARE voortgezet met financiële ondersteuning van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de NCTV. De projectleiding berust bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Het NIFP is een landelijke dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tijdens de conferentie is ruim aandacht besteed aan twee producten van DARE, namelijk de DARE database en de VERA-2R, het Violent Extremist Risk Assessment instrument.

Europese database

De Europese DARE database bevat persoonlijke en contextuele gegevens van veroordeelde personen van terroristische misdrijven. Het onderzoek is gebaseerd op justitiële stukken in Europese landen. De database is bedoeld als kennisbank voor wetenschappers en beleidsmakers op het gebied van gewelddadig extremisme en wordt toenemend gevuld. Bijzondere aandacht is besteed aan het borgen van privacyaspecten. Analyse en vergelijking van gegevens over geweldsplegers zal leiden tot meer kennis over risicoprofielen, risicobeoordeling en risicobeheersing van personen die betrokkene zijn bij terrorisme en gewelddadig extremisme. Op dit moment werken Zweden, Oostenrijk, België, Duitsland en Nederland samen aan het vullen van de Database. Het voornemen is meer Europese landen te betrekken bij de DARE database, gezien het Europese belang.

VERA-2R

In de afgelopen periode zijn vanuit het project meer dan 600 Europese professionals getraind in de VERA-2R. Dit maakt een gestandaardiseerde op de wetenschap gebaseerde risicobeoordeling mogelijk van personen betrokken bij gewelddadig extremisme en terrorisme. Eurojust was gastheer voor de tweede conferentiedag en is een belangrijke partner voor DARE vanwege het stimuleren en verbeteren van samenwerking tussen Europese landen en partijen die actief zijn op het gebied van terrorisme.

Meer weten?

Meer informatie over DARE op www.vera-2r.nl.