Onderzoek

De verdachte wordt - in beginsel - 6 weken in het Pieter Baan Centrum (PBC) opgenomen en onderzocht door een multidisciplinair team, bestaande uit een psychiater, een psycholoog, een medewerker van de groepsobservatie, een jurist en een forensisch milieuonderzoeker.

Een proces-psychiater of -psycholoog (PP'er) woont de teambesprekingen bij, bewaakt de kwaliteit en denkt kritisch mee. Een jurist houdt zicht op het juridisch kader, coördineert het onderzoek en zit de besprekingen voor. De jurist en de PP’er nemen samen deel aan de teambesprekingen, ten behoeve van de georganiseerde tegenspraak.

De psychiater en de psycholoog voeren gesprekken met de verdachte, de milieu-onderzoeker benadert personen uit het milieu van herkomst en de medewerker van de groepsobservatie observeert het gedrag van de verdachte op de verblijfsafdeling. Al deze bronnen, plus schriftelijke informatie uit het strafdossier, creëren een beeld op basis waarvan het team rapporteert en adviseert.

De groepsleiding hanteert de methodiek van participerende observatie, waarbij zij zelf deel uitmaken van de onderzoekssituatie. De groepsleiding binnen het PBC neemt dus zelf ook deel aan de activiteiten die de observandus aangeboden worden op de afdeling.

Testpsychologisch onderzoek

Testpsychologisch onderzoek is een onderdeel van het onderzoek in het PBC. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van de Dienst Ondersteuning Psychodiagnostiek (DOP).

Neurologisch en neuropsychologisch onderzoek

Standaard vindt screenend neurologisch en neuropsychologisch onderzoek plaats. Aanvullend kan ook nog verdiepend onderzoek worden uitgevoerd.

Psychomotorische observatie

Bij de psychomotorische observatie wordt veel gebruik gemaakt van sport- en bewegingsactiviteiten. Deze activiteiten zijn afgestemd op de observatievragen die het onderzoeksteam opgesteld heeft voor het onderzoek.