Weigeren onderzoek en advisering

Van de verdachten die naar het Pieter Baan Centrum (PBC) worden verwezen weigert een deel medewerking aan het onderzoek.

Door de jaren heen is het aantal ‘weigeraars’ toegenomen. In 2018 was dit ongeveer 45% van de verdachten.

Het NIFP wil de rechter in alle gevallen van zo veel mogelijk van informatie voorzien. Ook als de verdachte medewerking weigert.

Het PBC beschikt over een afdeling waar observandi die, voorafgaand aan de opname, aangeven niet te willen meewerken aan het onderzoek worden geplaatst. Op deze afdeling worden verdachten, nog meer dan op de reguliere afdelingen het geval is, gestimuleerd om deel te nemen aan de gesprekken met de onderzoekers en het dagprogramma.

Het dagprogramma is ook uitgebreider, waardoor verdachten zich nog minder aan het zicht van de medewerkers kunnen onttrekken. Als daar aanleiding toe is, kan via de rechter een verlenging van de reguliere verblijftijd van maximaal zeven weken bij de rechter worden aangevraagd.

Door dit initiatief kan het PBC veel onderzoeksvragen van de rechter beantwoorden, ook bij moeilijk onderzoekbare verdachten. In veel gevallen resulteert dit toch in een compleet rapport. Dit is in het belang van een zorgvuldige en rechtvaardige rechtsgang en een veilige samenleving. Maar ook het belang van de verdachte is er mee gediend. Het advies gaat namelijk ook in op de zorg die de verdachte nodig heeft tijdens zijn detentie. Geen advies zou kunnen betekenen dat de verdachte deze zorg in detentie moet missen.