Familierechtelijke rapportages

Het NIFP bemiddelt ook bij de totstandkoming van familierechtelijke rapportages.

Het gaat dan om onderzoeken in opdracht van de kinder- en familierechter, het gerechtshof, een gecertifieerde instelling voor jeugdbescherming of de Raad voor de Kinderbescherming. In een aantal regio’s worden onze rapporteurs ook gevraagd voor de instemmingsverklaringen die nodig zijn bij een machtiging tot gesloten jeugdhulp.

Het NIFP heeft landelijk een poule van rapporteurs voor deze complexe onderzoeken, waarbij voor ouders en kind veel op het spel staat. Het gaat bijvoorbeeld over de vraag of kinderen, na een periode van uithuisplaatsing, weer teruggeplaatst kunnen worden naar hun ouders of over de vraag hoe de omgang en het verblijf van de kinderen geregeld moeten worden na een echtscheiding.

Het NIFP overlegt met de opdrachtgever over een onderzoeksopzet op maat met een vraagstelling die passend is voor de beslissing die genomen moet worden. Er is een brochure ontwikkeld om ouders goed te informeren over de gang van zaken tijdens zo’n onderzoek en over hun rechten en plichten.

Rol NIFP

Rol van het NIFP bij familierechtelijke rapportages:

  • Adviseren over de noodzaak van forensisch diagnostisch onderzoek.
  • Bemiddelen tussen de opdrachtgever en onafhankelijke (jeugd) rapporteurs (psychiaters en psychologen).
  • Bewaking van de kwaliteit van familierechtelijke en strafrechtelijke rapportages.
  • Opleiden en bijscholen van forensische jeugdrapporteurs en supervisoren.