Psychische zorg in detentie

Goede zorg vanaf het moment van inbewaringstelling tot het moment van vrijlating van een gedetineerde staat centraal binnen het NIFP.

Goede zorg vanaf het moment van inbewaringstelling tot het moment van vrijlating van een gedetineerde is een speerpunt van het NIFP. Gedetineerden moeten in iedere inrichting kunnen rekenen op dezelfde zorg,ook in kwalitatieve zin. Deze moet bovendien vergelijkbaar zijn met de zorg ‘buiten’. De ondersteuning door het NIFP heeft daarom als algemeen uitgangspunt: harmonisering van de zorg in detentie en professionalisering van de psychiaters en de psychologen die deze zorg verlenen.

Compexe problematiek

Veel gedetineerden kampen met complexe sociaal psychiatrische problematiek. Vaak is er sprake van een combinatie van ziektebeelden, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en maatschappelijke onthechting. Als deze gedetineerden geen goede behandeling en begeleiding krijgen, dan is de kans groot dat zij na vrijlating opnieuw de fout in gaan. Uitgangspunt is dat de behandeling in detentie aansluit bij een lopende behandeling of een behandeltraject voorbereidt voor na de vrijlating.

Dagstructuur

Sommige mensen hebben al psychische problemen als zij in detentie komen. Maar het gedetineerd zijn op zich brengt ook al gezondheidsrisico’s met zich mee. Gedetineerd zijn kan stress, angst, depressie en soms suïcidaliteit veroorzaken. Als dit zich voordoet, is een goede behandeling belangrijk om een veilige detentie te waarborgen. Behandeling in de detentiesetting is vaak effectief. Er is een duidelijke dagstructuur. Dit heeft op veel sociaalpsychiatrische patiënten een stabiliserend effect. De ervaring leert dat dit een goede basis is voor een behandeling.