Somatische Zorg

In Nederland heeft ieder mens recht op gezondheidszorg. Dat geldt ook voor justitiabelen.

Het NIFP ontwikkelt kaders en randvoorwaarden voor de zorgverlening aan justitiabelen. We coördineren kennis en informatie over dit onderwerp en monitoren de kwaliteit en kosten van de zorg. Onze medisch adviseurs geven advies over onder andere detentie(on)geschiktheid, strafonderbreking, incidenteel verlof en overplaatsing naar een andere inrichting. De adviseur doet dit op basis van medische gegevens en vanuit een onafhankelijke positie.

Welke zorg

Justitiabelen kunnen een beroep doen op medisch noodzakelijke en niet-uitstelbare zorg, die gelijkwaardig is aan de gezondheidszorg in de vrije maatschappij. Het verstrekkingenpakket van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) volgt het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Uitgezonderd is zorg die niet onder het basispakket valt, maar op dat moment toch noodzakelijk is voor een justitiabele.

Model

De organisatie van de zorg binnen DJI is gebaseerd op het model van de reguliere zorg en bestaat uit eerstelijnszorg, tweedelijnszorg en publieke gezondheidszorg/preventieve gezondheidszorg:

 • Eerstelijns zorg
  Hieronder valt huisartsenzorg, verpleegkundige zorg, thuiszorg, eerstelijns psychologische zorg, farmaceutische zorg, fysiotherapie en mondzorg.
 • Tweedelijns zorg
  Dit is specialistische somatische zorg binnen DJI (Justitieel Centrum voor Somatische Zorg), specialistische somatische zorg buiten DJI (ziekenhuis), specialistische psychische zorg binnen DJI (NIFP psychiaters, PPC, Oostvaarderskliniek) en buiten DJI (psychiatrische klinieken).
 • Publieke/preventieve gezondheidszorg
  Dit zijn gezondheidbeschermende en -bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen, waaronder het voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziekten.

Organisatie van de zorg

Justitieel geneeskundigen en justitieel verpleegkundigen leveren de eerstelijns zorg vanuit een medische dienst of afdeling zorg. Indien nodig wordt doorverwezen. Bijvoorbeeld naar een psycholoog, psychiater, fysiotherapeut, medisch specialistische zorg (ziekenhuis) of het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg. De vestigingsdirecteur van de inrichting is verantwoordelijk voor een goede organisatie van de zorg. De justitieel geneeskundige is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de zorg.

Kwaliteitssysteem zorg

De kwaliteit van de zorg in detentie wordt bewaakt onder andere door de volgende activiteiten en regelingen:

 • Melding Incidenten Patiëntenzorg (MIP). DJI-medewerkers kunnen een (bijna) incident melden bij een MIP commissie in de inrichting.
 • Calamiteitenonderzoek in geval van overlijden of een incident waarbij ernstig letsel is opgetreden of wordt verwacht.
 • Audits
 • Klachtbemiddeling
 • Deskundigheidsbevordering zorgprofessionals