Data aanvragen bij het NIFP

Via onderstaand aanvraagformulier Data NIFP kunnen onderzoekers online een aanvraag indienen voor gegevens van het NIFP ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Deze gegevens kunnen alleen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit kan beschrijvend onderzoek zijn, waarin bijvoorbeeld cijfers over de forensisch psychiatrische populatie worden weergegeven. Het kan ook empirisch onderzoek zijn waar met statistische analyses wordt gekeken naar bijvoorbeeld verschillen in kenmerken tussen groepen. Een ander voorbeeld is dat er met NIFP gegevens een bijdrage kan worden geleverd aan de verbetering van de ‘state of the art’ uitvoeringspraktijk.

Met deze aanvraag stemt u ermee in dat het eindproduct vóór publicatie aan het NIFP wordt voorgelegd ter goedkeuring. Bij (semi-)wetenschappelijke publicatie ontvangen wij graag een exemplaar. Medische gegevens uit cliëntdossiers moeten in verband met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) anoniem worden verwerkt en gerapporteerd.

Procedure

De procedure van data aanvraag via het aanvraagformulier Data NIFP tot uiteindelijke levering verloopt in de volgende stappen:

 1. U vult het Aanvraagformulier Data NIFP volledig in en stuurt daarbij uw onderzoeksvoorstel mee als bijlage.
 2. Wanneer uw aanvraag compleet is, zal de datamanager uw aanvraag screenen of het onderzoeksvoorstel in behandeling wordt genomen. U krijgt hier binnen 8 werkdagen gemotiveerd terugkoppeling over.
 3. Wanneer het onderzoeksvoorstel aan de minimale eisen voldoet, beoordeelt het hoofd W&O dit onderzoeksvoorstel vervolgens op volledigheid, haalbaarheid en wetenschappelijke methodiek. Als uw onderzoeksvoorstel al is getoetst is door ZonMw, NWO, KNAW, of andere wetenschapsinstanties, dan zal worden overgegaan op punt 4. de voorwaarden voor levering.
 4. In geval van goedkeuring van uw verzoek, is er een aantal voorwaarden waar de uitvoerend onderzoeker aan moet voldoen voordat u schriftelijke toestemming van het hoofd W&O ontvangt. De voorwaarden zijn:
  • Het ondertekenen van een Verklaring van Geheimhouding.
  • Indien het noodzakelijk is om cliëntdossiers in te zien, zullen wij voor u een Verklaring Omtrent het Gedrag conform DJI normen aanvragen. De kosten hiervoor bedragen 30 euro per persoon.
  • Eventuele, aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld afhankelijk van uw verzoek.
 5. Wanneer u aan de voorwaarden heeft voldaan, ontvangt u schriftelijke toestemming van het hoofd W&O. In deze toestemmingsbrief verlenen wij (NIFP) u als aanvrager, toestemming voor- en medewerking aan het onderzoek. De datamanager van het NIFP zal contact opnemen om over te kunnen gaan tot uitvoering van de aanvraag en levering van de gegevens. Wij streven naar een termijn van 3 weken waarin de data wordt aangeleverd. Hiervoor bestaat een standaard format dat digitaal of op papier aan u beschikbaar kan worden gesteld.
 6. Na publicatie van uw eindproduct zullen wij de originele, ruwe data bewaren conform de wettelijke richtlijnen. Dit betekent dat, na verloop van tijd, de data die u heeft verwerkt voor uw eindproduct worden vernietigd. Mocht er sprake zijn van een koppeling tussen een NIFP databestand met data van andere ketenpartners, dan zal ook de ruwe data worden vernietigd. Echter, de sleutel tussen de gekoppelde bestanden blijft in opslag en beheer van afdeling W&O. De data die door het NIFP geleverd zijn, blijven te allen tijde eigendom van het NIFP.
 • Uw gegevens
 • 2
 • 3
 • 4

Als een student een onderzoek wil uitvoeren, dient een rechtspersoon, zijnde diens begeleider aan de onderwijsinstelling, de aanvraag in te dienen.

Ondergetekende wil ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek:

Vul bovenstaande code hieronder in.

Meer informatie

De informatiebronnen waar gegevens uit verstrekt kunnen worden, zijn onze registratiedatabases, cliëntdossiers, wetenschappelijke literatuur en onze directe uitvoeringspraktijk. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de informatiebronnen die wij beschikbaar stellen of over de soorten onderzoek waar wij aan meewerken? Dan kunt u contact opnemen met onze datamanager NIFP, via e-mail: UTCAH-EFM-Data_Aanvraag_NIFP@dji.minjus.nl.